تاکید دکتر میرزاده بر کسب اعتبارات غیرشهریه ای از محل آموزش های کوتاه مدت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام خبر برنامه ریزی برای کاهش وابستگی 40 درصدی به درآمدهای شهریه‌ای تا پایان سال 99 اظهار داشت: سبدی به نام سبد اعتبارات غیرشهریه‌ای در دانشگاه مهیا شده است، اعتبارات غیر‌شهریه‌ای را از محل اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری‌ها، تبدیل به احسن کردن اموال، فروش اموال مازاد و کمک‌های خیرین تامین می‌کنیم.

دکتر میرزاده گفت: زمانی که مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفتم 99 درصد بودجه دانشگاه متکی به شهریه بود، ولی اکنون اتکا به بودجه‌های شهریه‌ای به 84 درصد رسیده است.

وی افزود: قرار است کاهش وابستگی به شهریه به میزانی برسد که 60درصد متکی به شهریه و 40درصد متکی به درآمدهای غیرشهریه‌ای باشیم.

میرزاده ادامه داد: همچنین درآمدهایی نیز از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی (ساها) و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت کسب می‌کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در نظام برنامه و بودجه دانشگاه، تمام اقدامات حوزه درآمدزایی و کسب درآمدهای غیر‌شهریه‌ای دارای ردیف هستند و سهم هر استان و واحد نیز مشخص شده است.

Share this post