پایش و نظارت بر آموزش های کوتاه مدت واحدهای استان خوزستان

در راستای نظارت و پایش عملکرد واحدهای دانشگاهی در زمینه آموزش های کوتاه مدت درون سازمانی و برون سازمانی، بازدید از واحدهای دانشگاهی استان خوزستان صورت پذیرفت.

به همین منظور رقیه ثابت کارشناس اداره برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی به همراهی خانم نادیا پیرزال کارشناس توانمندسازی و آموزشهای کاربردی واحد اهواز از واحدهای اهواز،  امیدیه،  ماهشهر، آبادان و واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس بازدید نموند. و نشست هایی با روسای واحدهای دانشگاهی و مسئولین برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان برگزارگردید. همچنین از فضای آموزشی واحدها بازدید به عمل آوردند.

در این نشست ها گزارشی از عملکرد و وضعیت برگزاری دوره های آموزشی توسط واحدهای دانشگاهی ارائه شد. همچنین بر سیاست ها و استراتژی های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان در حوزه توانمندسازی و آموزش های کاربردی با تمرکز بر آموزش های برون سازمانی و کسب درآمدهای غیر شهریه ای از محل برگزاری آموزش ها تاکید گردید. 

 

Share this post