پایش و نظارت بر آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت واحدهای دانشگاهی استان مرکزی

در راستای نظارت و پایش عملکرد واحدهای دانشگاهی در زمینه آموزش های کوتاه مدت درون سازمانی و برون سازمانی، بازدید از واحدهای دانشگاهی استان مرکزی صورت پذیرفت.

به همین منظور مینا زمیاد رئیس اداره برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی از واحدهای ساوه،  آشتیان، تفرش، اراک، خمین و محلات بازدید نموده و نشست هایی را با روسای واحدهای دانشگاهی و مسئولین برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان برگزار کردند.

در این نشست ها گزارشی از وضعیت برگزاری دوره های آموزشی توسط واحدهای دانشگاهی ارائه شد. همچنین بر سیاست ها و استراتژی های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان در حوزه توانمندسازی و آموزش های کاربردی با تمرکز بر آموزش های برون سازمانی و کسب درآمدهای غیر شهریه ای از محل برگزاری آموزش ها تاکید گردید.    

Share this post