سؤالات متداول

دفترچه برنامه درسي پس از مطالعات نيازسنجي در واحد يا دبيرخانه و پس از تشكيل تيم كارشناسي تدوين مي‌گردد.
تيم كارشناسي از برنامه‌ريزي درسي، مسئول امور اداري مربوطه، رابط آموزش نيروي انساني، متخصص موضوعي و يك نفر معلم تشكيل شده است و برنامه‌درسي توليد شده توسط اين تيم بايد حاوي موارد زير باشد:
نام و سمت اعضاي گروه (مشاوران)،نام و سمت تدوين گر برنامه، اهداف رفتاري دوره، شرايط شرکت کنندگان، معيارهاي ارزيابي، مدت زمان دوره، پيش نيازهاي درسي لازم، سرفصل مطالب، جدول زماني سرفصل هاو منابع درسي

دوره‌هاي مديريت آموزش عالي ويژه روسا و معاونان واحدهاي دانشگاهي توسط دفتر مطالعات و‌ آموزش نيروي انساني برنامه‌ريزي شده و از طريق اين دفتر يا يكي از واحدهاي منتخب در منطقه طي يك برنامه مدون به ايشان ابلاغ مي‌گردد.