دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی
امروزه سازمان ها به افرادی نیازمندند که مشکل گشا، مبتکر و توانمند باشند و با به کارگیری توانایی های خود بتوانند موجبات بقای سازمان در محیط رقابتی سالم را فراهم آورند، اطمینان امروز و موفقیت فردای سازمان ها بیشتر به استعداد و ادراک کارکنان شان وابسته است. کارکنان توانمندی که قادر باشند در درون تیم های کاری خودگردان ایفای نقش نموده و وظایف خود را به انجام رسانند؛ موجب افزایش کارایی در یک سازمان خواهند شد و سازمان قادر به پیشرفت و دستیابی به موفقیت های شغلی بالا می شود. تاکید سازمان ها بر این امر موجب ارائه چهره جدیدی از سازمان توانمندساز شده است. توانمندسازی یک حرکت دائمی و اهمیت آن همواره رو به افزایش است. توانمند سازی اساس توسعه و کسب و کار امروز است و همگام با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژیک و تقاضاهای محیط رقابتی در حال پیشرفت است. چالش های محیط عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات جامعه و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان را در جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. بدین سبب بسیاری از سازمان ها راه حل را اجرای برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای آموزش های لازم ضمن خدمت در جهت اصلاح متغیرهای موثر بر احساس افراد، زمینه لازم برای پرورش کارکنان را فراهم نمایند. تا باعث توانایی خود مدیری، تفکر انتقادی، مهارت های برقراری ارتباط، قابلیت یادگیری دو جانبه، تصمیم گیری و انعطاف پذیری می شود. در این حرکت هم مدیریت هم کارکنان برای پرورش این شایستگی ها مسئولیت متقابل دارند. افراد و گروه ها باید بکوشند تا دانش و آگاهی خود را پرورش دهند. مدیریت نیز باید با فراهم نمودن آموزش های لازم، کارکنان را حمایت نمایند تا بتوانند مهارت های توانمندسازی را در وجود خویش بپرورانند. دانشگاه در این میان فضایی خواهد بود به عنوان نیروی محرکه آگاهی بینش، در راستای اثربخشی گام هایی مهم و موثر را برخواهد داشت، اساتید و اعضای هیات علمی که صاحب صلاحیت های علمی و اخلاقی باشند. بدون شک تاثیرات عمیق تری در حوزه شکوفایی آموزش های لازم نیروی انسانی و تربیت نیروهای متخصص خواهند داشت. آموزش ضمن خدمت اساتید باعث افزایش فرایند یادگیری دانشجویان می گردد، که در نهایت به سمت توسعه و ارتقای محیط دانشگاهی گام های مثبتی برداشته خواهد شد که دررشد و بالندگی جامعه بی تاثیر نخواهد بود. توانمندسازی یکی از اجزای اصلی مدیریت است که با مطالعات آموزش نیروی انسانی پیوند نزدیک تری دارد و یکی از اهم اهداف ریاست عالیه دانشگاه است. دفتر توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی با فراهم نمودن آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت کارکنان این فرصت را برای یادگیری بیشتر و به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل اجرا نماید. هدف آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی کارکنان در جهت دانش افزایی، ایمان افزایی، ارتقای فرهنگی و مهارت های دانشگاهیان، به منظور بهره وری از نظام های آموزشی نوین و ترویج پیشرفت های علمی و فن آوری خواهد بود. این دفتر جهت افزایش سطح دانش و کارایی، کلاس های آموزش ضمن خدمت را با برنامه ریزی منطقی و با استفاده از تکنولوژی های برتر به همراه رقابت های سالم در محیط های دانشگاهی فراهم می نماید. تا نیروی انسانی فعال و با انگیزه پرورش دهد که موجب به وجود آمدن رضایت شغلی در محیط دانشگاهی خواهد شد در نتیجه با در نظر گرفتن آموزش برای افراد در حوزه های مختلف سبب می گردد تا جامعه ای خود شکوفا داشته باشیم.
 
شرح وظایف و فعالیت های دفتر
 
وظایف کلان:
 • برنامه ریزی جهت امور دفتر در راستای سیاست های حوزه
 • بررسی، کنترل و نظارت بر عملکرد اهداف اجرایی دفتر
 • بررسی و کنترل پیش نویس دستورالعمل ها و مکاتبات اداری
 • کنترل و نظارت بر ابلاغ مکاتبات و حصول اطمینان از عملکرد واحدها
 • نظارت و شناسایی نواقص و آسیب های موجود و ارائه راهکار مناسب
 • انجام هماهنگی لازم جهت برنامه ریزی و توزیع صحیح امور محوله
 • تهیه و کنترل بودجه
وظایف خرد:
 
مدیر آموزش های کاربردی و تخصصی آزاد:
 • کنترل و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
 • شرکت در جلسات به منظور درآمدزایی از طریق آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت
 • همکاری و نظارت در انعقاد قرارداد بین سازمان های دولتی و غیردولتی
 • تنظیم جلسات و تدوین صورت جلسه با سازمان های دولتی و غیردولتی
 • نظارت و اعزام به ماموریت در واحدهای دانشگاهی به منظور تبیین آیین نامه های موجود
 
اداره برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی:
 • مطالعه و بررسی جهت شناخت نیازهای تخصصی و کاربردی کارکنان
 • تهیه و تنظیم فرم های نیازسنجی و ارزشیابی متناسب با استانداردهای موجود
 • آسیب شناسی برنامه های آموزشی و تلاش جهت رفع موانع و مشکلات موجود در فرایند اجرای آموزش
 • تدوین برنامه های درسی عمومی و تخصصی متناسب با نیازهای روز
 • تهیه و تنظیم طرح جامع آموزش کارکنان
 • تهیه و تنظیم طرح جامع آموزش اعضای هیات علمی و بورسیه
 • تهیه دستورالعمل تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سالیانه
 • به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 • به روزرسانی و بازنگری برنامه های درسی موجود
 • تهیه و تدوین طرح آموزش های میان مدت و کوتاه مدت قبل از خدمت یا حین خدمت در جهت افزایش آگاهی، مهارت و دانش شغلی در رده های مختلف
 • استفاده از تکنولوژی آموزشی (سخت افزاری و نرم افزاری) جهت برنامه ریزی منسجم و مدون
 • برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی به فرایند آموزش
 
اداره آموزش های درون سازمانی:
 • انجام پژوهش های لازم به منظور شناخت نیازهای آموزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز معاونت ها و ادارات سازمان مرکزی
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کارکنان و اعضای هیات علمی
 • طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت
 • طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی قبل و ضمن خدمت کارکنان
 • برگزاری دوره های آموزشی بر مبنای فعالیت های پژوهشی مدیران و اعضای هیات علمی
 • برگزاری دوره های آموزشی برای تقویت و تجهیز مدیران به اصول عالی مدیریت و دانش پیشرفته
 • تعیین استراتژی برنامه های آموزشی متناسب با نظام مدیریت دانشگاه
 • اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی کارکنان و اعضای هیات علمی
 • ارائه پیشنهاد و توصیه های مناسب در زمینه آموزش کارکنان به مدیران بر حسب نیاز
 • تجهیز کارگاه های آموزشی با لوازم و تجهیزات مورد نیاز و مطابق با استانداردهای مربوط
 
اداره آموزش های برون سازمانی:
 • تدوین و تنظیم برنامه های آموزش های کاربردی و تخصصی برای واحدهای دانشگاهی
 • تهیه شیوه نام ها و بخشنامه های آموزش های کاربردی و تخصصی
 • بررسی و تایید فرم خدمات آموزشی و تایید قراردادهای آموزشی واحدهای دانشگاهی
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه آموزش های کاربردی و تخصصی کوتاه مدت
 • پیگیری و تهیه گزارش از مجوعه فعالیت های آموزش های کاربردی در واحدهای دانشگاهی
 • پیگیری و انعقاد تفاهم نامه های منعقد شده بین دانشگاه آزاد اسلامی با ارگان های دیگر و اجرایی کردن مفاد تعهدنامه
 
سامانه توانمندسازی منابع انسانی
 • طراحی سامانه جهت مکانیزه کردن امور آموزشی
 • مستندسازی و بایگانی کلیه سوابق مرتبط با آموزش های ضمن خدمت
 • ایجاد بانک های اطلاعاتی برنام های درسی، بخشنامه ها، اعضای هیات علمی، اساتید و ....
 • نیازسنجی، ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
 • اعلام آخرین اخبار و گزارش فعالیت های صورت گرفته