خوش آمدید
به سامانه
دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

درباره دفتر

دفتر توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی با فراهم نمودن آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و نیز آموزش های تخصصی و کاربردی، فرصتی را برای یادگیری بیشتر و به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل فراهم می‌سازد. 

پیام مدیرکل

آخرین اخبار